Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Straż Miejska prowadzi nabór do pracy na stanowisko strażnik miejski – aplikant
09-09-2020

Straż miejska ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant (6 etatów).

 

Wymagania

niezbędne:

-  wykształcenie min. średnie;

-  ukończone 21 lat;

-  korzystanie z pełni praw publicznych;

-  nienaganna opinia;

-  obywatelstwo polskie;

-  sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

-  uregulowany stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);

-  strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

dodatkowe:

-  odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;

-  znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

 

Zakres wykonywanych zadań

Do zadań strażnika miejskiego (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.1795, t.j. z dnia 2019.09.20).

 

Warunki pracy

Wysiłek fizyczny; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy; praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim, wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.

 

Wymagane dokumenty

-  list motywacyjny;

-  cv;

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;

kopia świadectwa ukończenia szkoły;

-  oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

WAŻNE! Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) o treści:

  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy.”

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta” należy składać do dnia 25 września 2020 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Statystyki dnia
09.05.2021
Zgłoszenia z wideomonitoringu7
Interwencje wobec osób bezdomnych3
Zgłoszenia mieszkańców 49
Jesteś naszym 1042543 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz