Wiosenne działania Eko Patrolu

Opublikowano: 2022-07-14 10:40

W okresie od dnia 22.02 do dnia 13.06 br. strażnicy z Eko Patrolu prowadzili na terenie miasta kontrole w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w 194 nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Powyższe posesje zostały wskazane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy na podstawie raportów otrzymywanych z oczyszczalni ścieków. W trakcie przedmiotowych działań funkcjonariusze wykryli 57 przypadków niepozbywania się nieczystości ciekłych lub nieudokumentowania ich wywozu fakturami, bądź utrzymywania szamb w nienależytym stanie technicznym.  W efekcie działań kontrolnych 42 osoby zostały ukarane mandatami karnymi na łączną kwotę 7300 złotych, wobec 13 zastosowano pouczenia, a 2 sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Ponadto strażnicy uzyskali od mieszkańców kontrolowanych posesji 112 deklaracji, w których zostały zgłoszone istniejące na terenie ich nieruchomości zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Deklaracje przekazane zostały do Wydziału Zieleni i Gospodarki  Komunalnej.