Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”

Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”

 

Program zmierzający do ograniczania spożywania alkoholu,

zmiany struktury i obyczajów jego spożycia,

a także sprawdzanie legalności dystrybuowania

w oparciu o zezwolenia wynikające z przepisów prawa.Wstęp:


Rada Miasta Bydgoszczy corocznie uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten wskazuje Straż Miejską jako podmiot realizujący zadanie polegające na podejmowaniu interwencji związanych z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo zgodnie z zapisem art. 18 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość organowi gminy upoważnienia straży gminnej do wykonywania kontroli zgodności prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży alkoholu z warunkami określonym w zezwoleniu. Jest to niezmiernie istotne dla udokumentowania nieprawidłowości uzasadniających ewentualne cofnięcie wydanego zezwolenia.


Stan faktyczny oceniany na podstawie zgłoszeń mieszkańców płynących na numer alarmowy 986, dane uzyskane w trakcie służby patrolowej, zapisy zdarzeń z monitoringu miejskiego, opinia lokalnego środowiska, a także wiele doniesień medialnych, wskazuje na potrzebę podjęcia intensywniejszych działań patrolowych w różnych obszarach miasta szczególnie w okresie wiosny i lata. Okres ten to jednocześnie szczyt aktywności organizatorów imprez masowych, absorbujących siły i środki, których często brak do realizacji zadań, wskazanych w celach programu.

 

Obserwowane przez nas negatywne zjawiska związane z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczą w szczególności spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.  

 

Cele programu:


  • Zminimalizowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe wewnątrz oraz wokół placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Zminimalizowanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim przez osoby prowadzące działalność handlową lub gastronomiczną, a także sprzedaży bez zezwolenia.
  • Wyeliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach zabronionych.
  • Pomoc osobom nietrzeźwym w przypadkach, gdy znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu oraz życiu lub zdrowiu innych osób lub też swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym.

 

Zadania:


  • Reakcja na zgłoszenia mieszkańców w zakresie zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe.
  • Kontrole miejsc publicznych, w których powtarzają się przypadki spożywania alkoholu w sposób niezgodny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych a także informowanie o zasadach sprzedaży w zgodzie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Doprowadzania osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania, Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym lub Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych.

 

Formy realizacji:


  • Działania realizowane są przez patrole Straży Miejskiej w Bydgoszczy w miejscach występowania zdarzeń zgodnych z celami programu.
  • Dyslokacja patroli uzależniona jest również od aspektu czasowego występowania ww. nieprawidłowości z naciskiem na godziny późno popołudniowe, wieczorne i nocne.

 

Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045949 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz