Profilaktyka

Działania profilaktyczne Straży Miejskiej w Bydgoszczy

 

 

 

I. Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych.

 

1. Podstawy prawne podejmowanych działań profilaktycznych.

 

Sztandarowym programem profilaktycznym adresowanym do dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli jest  program pn.: „Bezpieczna Szkoła ze Strażą Miejską w Bydgoszczy” realizowany w oparciu o „Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, przyjęty Uchwałą Nr X/195/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2003.

 

2.  Podstawowe cele działań prewencyjno-profilaktycznych Straży Miejskiej w Bydgoszczy.


Strażnicy w ramach prewencji przyszkolnej obejmują systematycznymi patrolami  bydgoskie szkoły przyczyniając się do eliminowania  wykroczeń, przestępstw i przejawów demoralizacji nieletnich.

W zakresie prowadzonej profilaktyki kryminalnej prowadzone są działania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w szkołach. Realizacja profilaktyki ma na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, sposobów ich unikania bądź zminimalizowania negatywnych skutków. Systematyczne spotkania z uczniami szkół poświęcone są bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich.

 

3. Adresaci działań profilaktycznych.

 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w bydgoskich placówkach oświatowych, ich rodziców oraz grona pedagogicznego pracującego w szkołach.

 

4. Tematyka zajęć profilaktycznych.

 

a. Dla dzieci i młodzieży

 

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich
 • Zachowywanie się w sytuacjach zagrożeń
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Przemoc i agresja w szkole
 • Bezpieczne ferie
 • Bezpieczne wakacje
 • Obcy niebezpieczny
 • Środki pirotechniczne, zagrożenia i prawo
 • Zagrożenia, sposoby udzielania pomocy i aspekty prawne
 • Bezpieczne kontakty ze zwierzętami i ustawowe obowiązki właścicieli
 • Zagrożenia w internecie i sposoby przeciwdziałania
 • Cyberprzemoc – pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna
 • Odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa komputerowe
 • Wychowanie stadionowe
 • Zagrożenia wynikające z uzależnień

 

b. Dla rodziców

 

Za wiedzą, zgodą i przy współpracy pedagoga szkolnego, prowadzone mogą być

zajęcia profilaktyczne na tematy omawiane uprzednio z uczniami w formie

dostosowanej dla osób dorosłych,

 

c. Dla grona pedagogicznego

 

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich
 • Zagrożenia w internecie i sposoby przeciwdziałania
 • Działalność prewencyjno-profilaktyczna Straży Miejskiej w Bydgoszczy
 • Algorytmy i procedury postępowania wobec nieletnich we współpracy ze strażą miejską i policją

 

5. Forma i miejsce realizacji zajęć profilaktycznych.

 

Zajęcia profilaktyczne są realizowane w formie pogadanek, warsztatów, debat, wykładów, pokazów multimedialnych i konkursów. W ich trakcie przeprowadza się  scenki tematyczne, pokazy sprzętu i zasad samoobrony. Realizacja zajęć profilaktycznych  odbywa się na terenie szkoły lub w innym uzgodnionym miejscu.

 

6. Partnerzy w realizacji programu : 

Współpraca z partnerami następuje po uzgodnieniu wspólnych celów i potrzeb przeprowadzenia działań profilaktycznych. Odbywa się poprzez  prowadzenie wspólnych zajęć, debat czy warsztatów profilaktycznych, organizowanie różnego rodzaju akcji profilaktycznych i wspólnych programów i konkursów o charakterze prewencyjno-profilaktycznym.  

 

7. Udział  strażników miejskich w „Szkolnych Grupach Konsultacyjnych” lub w „Zespołach Wsparcia”.


Podczas spotkań przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie profilaktyki tj. Straż Miejska , Policja, Sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej,  pedagog i psycholog podejmują działania w zakresie uświadamiania rodziców i nauczycieli w zakresie zwalczania przejawów demoralizacji.

 

8. Udział strażników miejskich w spotkaniach pedagogów szkolnych.


Celem spotkań ma być wymiana informacji na temat występujących zagrożeń na terenie danej placówki oświatowej oraz określenie sposobów i form podejmowanych działań prewencyjno-profilaktycznych mających na celu wyeliminowania lub ograniczenia występujących zagrożeń.

 

 

9. Wybrane programy i akcje realizowane przez Straż Miejską w ramach profilaktyki szkolnej.

 

 1. Akcja „Serce na start” – skierowana jest do dzieci i młodzieży klas VI.
  W ramach akcji prowadzone są zajęcia udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia bezpiecznego zachowania się i unikania zagrożeń.  więcej »

 2. Akcja „Żyj walcz nie ulegaj” – skierowana jest do młodzieży i ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodne formy  spędzania wolnego czasu, bez alkoholu i narkotyków oraz wskazania możliwości wykazania własnej aktywności twórczej.  więcej »

 3. Akcja „Bezpieczna Bydgoszcz”- Zielona Szkoła jest realizowana na terenach Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Celem akcji jest zwrócenie uwagi  młodzieży ze szkół licealnych na problematykę  bezpieczeństwa publicznego i aktywizację młodzieży.  więcej »

 4. Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o BezpieczeństwieBezpieczny i przyjazny region”. Zwycięzca olimpiady otrzymuje indeks upoważniający go do podjęcia nauki na dowolnym wybranym kierunku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej.  więcej »
 5. Bezpieczne Wakacje Pod Żaglami” ze Strażą Miejską organizowane jest wspólnie z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajowej przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznego  zachowania młodzieży nad wodą   w czasie letnich wakacji oraz unikania zagrożeń.  więcej »

 6. Program „Internet – możliwości i zagrożenia” realizowany jest w placówkach oświatowych. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na problematykę zagrożeń wynikających z posługiwania się internetem i komputerem. Na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z cyberprzemocą  oraz odpowiedzialnością karną nieletnich za przestępstwa komputerowe.  więcej »

 

II. Profilaktyka społeczna

 

Straż Miejska w Bydgoszczy reazlizuje również szereg działańprofilaktycznych i prewencyjnych  adresowanych do bydgoszczan i gości naszego miasta. Stramy się w ten sposób odpowiedzieć na oczekiwania różnych grup mieszkańców. Poniżej prezentujemy kilka naszym zdaniem najciekawszych przedsięwzięć.

 

1. Realizacja programu „Aktywnie w Trosce o III Wiek” ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych poprzez

szkolenia z zakresu samoobrony  a także unikania występujących zagrożeń.  więcej »

 

2. Akcja „MOTOSERCRE” ze Strażą Miejską jest organizowana każdego roku przez Klub Motocyklowy „FENIX”. Celem tej akcji jest zbiórka krwi dla chorych dzieci oraz pokazy ratownictwa medycznego które mają wskazać miłośnikom jednośladów  jakie zagrożenia mogą ich spotkać przy niebezpiecznych  zachowaniach  na drodze.  więcej »

 

3. Akcja „Pachnąca Wiosna” realizowana jest wspólnie z Radami Osiedli i Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk UM. Celem jest przypomnienie właścicielom zwierząt  obowiązków  sprzątania odchodów po psach.  więcej »

4. Program „Bezpieczna Kobieta” realizowany jest przez Straż Miejską i  Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy oraz Maltańską Służbę Medyczną Oddział w Bydgoszczy. Program adresowany jest do kobiet chcących nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne i sprawne podjęcie interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia a także skutecznego odparcia ataku napastnika.  więcej »

 

5. Program „Stop 18” - nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim osobom” realizowany jest w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim  oraz prawa sprzedawców do żądania okazania dokumentów potwierdzających pełnoletność. W ramach prowadzonego programu strażnicy przekazują właścicielom i sprzedawcom placówek handlowych ulotki i naklejki informujące o zakazie sprzedaży tytoniu osobom do lat 18. Ponadto strażnicy prowadzą również zajęcia profilaktyczne w szkołach gdzie informują dzieci i młodzież o szkodliwości palenia tytoniu.  więcej »
Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045949 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz