Pozytywne skutki interwencji

Opublikowano: 2022-10-20 14:26

W połowie września br. strażnicy miejscy z Eko Patrolu przeprowadzili kontrolę środowiskową w jednej z fordońskich nieruchomości. Interwencja została podjęta w wyniku zgłoszenia dotyczącego gęstego, czarnego dymu, który wydobywał się z komina posesji. Na miejscu funkcjonariusze zastali lokatorkę, która w budynku gospodarczym spalała w piecu domowym odpady – podkłady kolejowe. Kobieta próbowała się usprawiedliwić swoją trudną sytuacją życiową, jest bowiem matką samotnie wychowującą dwoje dzieci i pozostaje bez pracy, a także oświadczyła, że nie stać ją na zakup jakiegokolwiek opału. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż podkłady kolejowe są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, została ona ukarana grzywną w drodze mandatu karnego i wystawiono jej polecenie usunięcia tych odpadów przez wyspecjalizowaną firmę. Natomiast po zakończeniu interwencji, strażnicy powiadomili Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej o trudnej sytuacji życiowej mieszkanki Fordonu, zwracając się z wnioskiem o podjęcie działań pomocowych w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.Kilka dni później uzyskała ona dofinansowanie na zakup opału, a także inną pomoc, m.in. bezpłatne obiady dla jej dzieci w szkole. Kilka tygodni po interwencji kobieta nadesłała także do Straży Miejskiej kopię faktury za wykonaną usługę wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, do której załączyła także zdjęcie pojazdu wywożącego przedmiotowe odpady.

 

„Drewno odpadowe, w tym podkłady kolejowe, impregnowane olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, jest odpadem niebezpiecznym z uwagi na potencjalną możliwość występowania w nich znacznej zawartości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji aromatycznych, wśród których wymienić należy: antracen, fluoren, fenantren, benzo(a)antracen oraz benzo(a)piren. Substancje te są bardzo szkodliwe, zarówno dla środowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi.”

[źródło: CHEMIK 2014, 68, 11, 979–982]