Czy grillowanie na balkonie lub w miejscu publicznym jest dozwolone?

Powszechnie obowiązujące przepisy, nie zabraniają obecnie wprost grillowania na balkonach oraz w miejscach publicznych. Należy jednak każdorazowo mieć na uwadze, iż takie czynności mogą naruszać inne uregulowania prawne, wynikające np. z przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów parków, jak również z zasad współżycia społecznego.

 

Art. 82 kodeksu wykroczeń 

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

(...)

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

(…)

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

(…)

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na ewentualne zachowania osób biorących udział w grillowaniu, które będą wymagały interwencji odpowiednich służb. Mogą to być bowiem różnego rodzaju zakłócenia porządku publicznego (Art. 51 kw), używanie słów nieprzyzwoitych (Art. 141 kw) lub nawet nieobyczajne wybryki (Art. 140 kw).

 

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

 

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek alboużywa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą w swoich regulaminach, wprowadzać zakazy dot. np. grillowania na balkonach, jak również innych terenach będących ich własnością. Należy podkreślić, że naruszenie przedmiotowych regulaminów nie jest równoznaczne z popełnieniem czynu zabronionego jako wykroczenie. Dlatego też egzekwowanie ewentualnych zakazów należy wyłącznie do właściwego administratora reprezentującego wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego (Art. 144) wskazują, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Rozpalenie grilla na balkonie lub pod oknami sąsiadów, może zatem zakończyć się skierowaniem przez nich powództwa cywilnego do sądu.