Prawa i obowiązki strażników

 

Uprawnienia

 

Strażnicy wykonując zadania mają prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do Komisariatu Policji,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
 1. w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
 2. w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tj. ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia),
 3. w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tj. doprowadzanie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób) jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 

Obowiązki

 

Do obowiązków strażnika należy:

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli oraz godności własnej,
 • zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

Strażnicy podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat Miasta Bydgoszczy.


Przy podejmowaniu interwencji funkcjonariusz Straży jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.