Czysta Bydgoszcz

I. Akcja  „CZYSTE   MIASTO”

www.odpady.czystabydgoszcz.pl/

 

II. Zanieczyszczenie powietrza

Przypominamy bydgoszczanom, że spalanie na terenie nieruchomości odpadów grozi grzywną w drodze mandatu karnego do 500 zł, a jeśli sprawa skierowana zostanie do sądu nawet do 5 tys. zł. Dotyczy to również spalania odpadów (śmieci) w domowych paleniskach. Pamiętajmy o tym, że spalając śmieci (szczególnie tworzywa sztuczne, gumę itp) narażamy również zdrowie własne, swojej rodziny a także naszych sąsiadów.

 

III.  Utrzymanie zwierząt - UCHWAŁA NR XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy, wprowadziła na terenie naszego miasta następujące uregulowania:

 

"Utrzymujący zwierzęta domowe, zobowiązani są do podjęcia środków chroniących inne osoby przed zagrożeniem lub uciążliwością powodowanymi przez zwierzęta, w szczególności poprzez:

1) wyprowadzanie zwierząt domowych na zewnątrz nieruchomości utrzymującego zwierzęta domowe, na uwięzi lub w transporterze, a zwierząt wykazujących agresję dodatkowo w kagańcu;

2) zwalnianie zwierzęcia domowego z uwięzi na zewnątrz nieruchomości wyłącznie, gdy zwierzę jest oznakowane lub zaopatrzone w oznakowaną obrożę, umożliwiające identyfikację utrzymującego to zwierzę domowe, pod warunkiem, że utrzymujący zwierzę sprawuje nad nim kontrolę;

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących;

4) pozostawianie zwierzęcia domowego bez bezpośredniego dozoru, na terenach przeznaczonym do wspólnego użytku, wyłącznie na uwięzi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tego zwierzęcia oraz ludzi i ich mienia."

 

Baczną uwagę zwracamy na wykonywanie przez właścicieli zwierząt ciążących na nich obowiązków. Nasze działania dotyczą głównie posiadaczy najbardziej popularnych zwierząt domowych w Polsce czyli psów. 

Właściciele czworonogów, którzy nie wywiązują się ze wskazanych wyżej obowiązków, narażają się na grzywnę do 250zł. Z kolei za nieuprzątnięcie po nim nieczystości, mandatem w wysokości aż do 500zł. Wyprowadzając psa pomyślcie o innych mieszkańcach miasta. Wszyscy chcemy mieszkać w bezpiecznej i czystej Bydgoszczy.  

 

IV. Akcja „ZIMA”

W okresie jesienno – zimowym tj. od listopada danego roku do marca następnego roku zwracamy szczególną uwagę na stan nawierzchni chodników. Sprawdzamy czy właściciele nieruchomości wywiązali się z obowiązków  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przedmiotowe działania prowadzone są w ramach „Akcji Zima”. W zdecydowanej większości właściciele poprawnie wywiązują się z nałożonych obowiązków. W przypadku uchybień często do wdrożenia właściciela do działania zgodnego z prawem wystarcza zwrócenie uwagi lub pouczenie. Jedynie w skrajnych sytuacjach jesteśmy zmuszeni stosować sankcję w postaci grzywien lub kierować wnioski o ukaranie do sądu rejonowego.