Czy na terenie Bydgoszczy można używać fajerwerków?

Na terenie Bydgoszczy obowiązują ograniczenia dotyczące używania środków pirotechnicznych. Fajerwerków możemy używać jedynie w dniach 30 i 31 grudnia oraz 1 stycznia. W pozostałe dni obowiązuje zakaz. Niestosowanie się do tego zakazu może zakończyć się mandatem do 500 zł lub w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywną do 5 tys. zł. Pamiętajmy również o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w szczególności aby dzieci bez dozoru dorosłych nie bawiły się jakimikolwiek środkami pirotechnicznymi.

 

Poniżej akt prawny regulujący przedmiotową materię:

 

Uchwała Nr LIII/1727/02

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych.

(Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2002 r.)

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić na terenie Miasta Bydgoszczy zakaz używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych, z wyjątkiem dni: 30 i 31 grudnia oraz 1 stycznia każdego roku.

§ 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do wyrażania zgody na używanie fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie obowiązywania zakazu.

§ 3. Karze grzywny w wysokości od 20,00 zł (dwadzieścia złotych) do 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach podlega ten, kto narusza zakaz określony w § 1 niniejszej uchwały lub używa fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych bez wcześniejszego uzyskania zgody, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.