Czy osoba, która zgłasza interwencję do Straży Miejskiej może liczyć, że jej dane osobowe nie zostaną ujawnione sprawcy?

Osoba, która zwraca się do Straży Miejskiej o interwencję, dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 986, zawsze zostanie poproszona przez przyjmującego zgłoszenie o podanie swoich danych osobowych. Jeżeli w wyniku takiego zgłoszenia strażnicy podejmą interwencję wobec wskazanego sprawcy wykroczenia lub przestępstwa, to nie zostaną mu ujawnione dane osoby zgłaszającej, nawet jeśli się o to zwróci do strażników.

 

W zakresie prowadzonych przez Straż czynności na etapie postępowań wyjaśniających, zastosowanie ma również procedura dotycząca anonimizacji danych osobowych, osób pokrzywdzonych i świadków (zgodnie z art. 37 § 13 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Niekiedy skutkiem interwencji i zakończonych czynności wyjaśniających, jest jednak skierowanie wobec sprawcy wniosku o ukaranie do Sądu. W takim przypadku sprawca ma prawo wglądu do akt sprawy podczas prowadzonego przed sądem postępowania. Jeżeli osoba zgłaszająca interwencję jest zarazem osobą poszkodowaną lub świadkiem wykroczenia, to jej zeznanie znajduje się w aktach sprawy. Zatem sprawca (za zgodą sądu) może zapoznać się wówczas z treścią zeznań, a co za tym idzie także z danymi osobowymi świadka lub poszkodowanego.