Czy strażnik miejski może działać poza terenem swojej gminy?

Straż miejska (gminna) jako umundurowana formacja jest powoływana do ochrony porządku publicznego na terenie konkretnego miasta (gminy). Funkcjonariusz straży, zgodnie z obowiązującymi przepisami upoważniony jest do pełnienia służby na terenie gminy, która powołała właściwą terytorialnie straż.

 

Od większości reguł są jednak wyjątki. Tak jest właśnie w tym przypadku. Strażnik miejski (gminny) pełniący służbę w patrolu wspólnym z policjantem może wykonywać czynności służbowe poza obszarem swojej gminy. Staje się on wówczas osobą przybraną do pomocy. W takiej sytuacji strażnik może działać poza własnym obszarem służbowym. Takie sytuacje występują niezmiernie rzadko, choć miały już miejsce w historii Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

 

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych, gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć – po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji – porozumienie o utworzeniu wspólnej straży. W wyniku takiego porozumienia ustala się radę gminy, która nadaje regulamin straży i której straż podlega.

 

Mimo, iż jest to straż „międzygminna”, to podlega tylko jednej gminie. Zatem będzie to drugi przypadek, w którym funkcjonariusz straży miejskiej (gminnej) działa niejako poza granicami „swojej” gminy.