Jakiej wysokości mandat może nałożyć na mnie strażnik miejski?

Strażnicy miejscy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Jego wysokość zależy od wykroczenia i od okoliczności jakie temu towarzyszyły. Za większość wykroczeń, z których Straż Miejska ma prawo „mandatować”, funkcjonariusz może nałożyć grzywnę do 500 złotych. Od tej zasady są jednak wyjątki. W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń [Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji] można nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł. Natomiast za wykroczenie, o którym mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń [Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów], wysokość grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego wynieść może do 1 000 zł. Ponadto w postępowaniu mandatowym, za wykroczenie określone w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń [niewskazanie wbrew obowiązkowi na żądanie uprawnionego organu, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie], można nałożyć grzywnę w wysokości do 8 000 zł. Na wysokość grzywny ma wpływ wiele okoliczności, m. in.:

 

  • szkodliwość czynu,
  • zachowanie sprawcy po popełnieniu wykroczenia,
  • sytuacja materialna sprawcy (stąd strażnicy pytają o warunki materialne osoby, na którą chcą nałożyć mandat).

 

Strażnik Miejski wykonując swoje obowiązki służbowe może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowego jedynie wobec osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemających stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Natomiast w stosunku do pozostałych osób strażnik miejski może nakładać grzywny wyłącznie w drodze mandatu karnego kredytowanego. Swoboda w podejmowaniu decyzji, co do wysokości grzywny została ograniczona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, czyli tzw. „taryfikatorze”. Określa on w niektórych przypadkach wysokość mandatu precyzyjnie (np. spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem – 100 zł, sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 500 zł) lub określa jedynie granice wysokości grzywny (np. zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych 50 – 500 zł, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 50 – 250 zł). Tzw. taryfikator nie odnosi się jednak do wszystkich wykroczeń, ale jedynie do niektórych. W pozostałych przypadkach, decyzja o wysokości grzywny w drodze mandatu karnego należy do strażnika.


Zgodnie z Kodeksem wykroczeń na osoby, których czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy może być nałożona grzywna do wysokości 1 000 zł, a za wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń [Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji] można nałożyć grzywnę w wysokości do 6 000 zł. Jednak nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego w powyższym przypadku jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.

 

Strażnik nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy i poinformować go o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego, a także o skutkach prawnych takiej odmowy. W takim przypadku Straż Miejska występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.