Podsumowanie realizacji Akcji Bezdomność

Opublikowano: 2021-04-06 10:55

Początek kalendarzowej wiosny to umowna data zakończenia realizacji Akcji Bezdomność. Okres zimowy wiązał się z intensyfikacją działań ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. Dotyczyły one w głównej mierze osób, które z racji braku ogrzewanego schronienia mogły znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu, a nawet życiu. Od wielu lat przyjętą i sprawdzoną procedurą jest tworzenie w Straży tzw. mapy bezdomności, czyli wykazu miejsc przebywania bezdomnych. Była ona aktualizowana na bieżąco w związku z tym, że osoby te zmieniały swoje miejsca bytowania. Na podstawie tak sporządzonej mapy, strażnicy w ramach pełnionej służby patrolowej przeprowadzali kontrole ze szczególnym ich nasileniem w porze nocnej, gdy temperatura spadała poniżej 0o C.

Minionej zimy municypalni przeprowadzili z inicjatywy własnej 493 takie kontrole. Oprócz tych miejsc, patrole Straży były także kierowane przez służbę dyżurną w miejsca wskazywane w zgłoszeniach mieszkańców Bydgoszczy. W zakończonym sezonie zimowym dyżurny odebrał łącznie 721 takich zgłoszeń. Dotyczyły one m.in. klatek schodowych, opuszczonych budynków, wiat śmietnikowych i przystankowych. Dzięki zgłoszeniom oraz kontrolom własnym strażnicy dotarli do bezdomnych 755 razy, niekiedy wielokrotnie do tych samych osób. Najczęściej odmawiały one przyjęcia jakiejkolwiek pomocy – 653 razy. W 59 przypadkach osoby bezdomne przewożone były do wytrzeźwienia do policyjnego Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych (PDOZ), a gdy ich stan zdrowia wskazywał na potrzebę udzielenia pomocy medycznej, strażnicy wzywali na miejsce pogotowie ratunkowe – 29 razy. Natomiast każdy bezdomny, który wyraził zgodę na pobyt w schronisku lub noclegowni, został tam dowieziony przez patrole Straży Miejskiej – 7 razy. Ponadto w 1 przypadku strażnicy wystąpili do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji, która przebywała w altanie działkowej. Do bezdomnych trafiło także kilkanaście kurtko – śpiworów.

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, Straż Miejska zakończyła kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych z inicjatywy własnej. Jednak zgłoszenia od mieszkańców dotyczące tych osób są przyjmowane i realizowane przez cały rok.