Pomoc osobom bezdomnym

Okres jesienno – zimowy wiąże się z intensyfikacją działań ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. Dotyczy to w głównej mierze osób, które z racji braku ogrzewanego schronienia mogą znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu, a nawet życiu. Od wielu lat przyjętą i sprawdzoną procedurą jest tworzenie w Straży tzw. mapy bezdomności, czyli wykazu miejsc przebywania osób bezdomnych. Jest ona aktualizowana na bieżąco w związku z tym, że osoby te zmieniają swoje miejsca bytowania. Na podstawie tak sporządzonej mapy, strażnicy w ramach pełnionej służby patrolowej przeprowadzają kontrole ze szczególnym ich nasileniem w porze nocnej, gdy temperatura spada poniżej 0o C. Oprócz tych miejsc, przez cały rok patrole Straży są także kierowane przez służbę dyżurną w miejsca wskazywane w zgłoszeniach mieszkańców Bydgoszczy. Przyjmowane całodobowo zgłoszenia dotyczą m.in. klatek schodowych, wiat śmietnikowych i przystankowych. Osoby tam zastane często przewożone są do wytrzeźwienia do policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PDOZ), a gdy ich stan zdrowia wskazuje na potrzebę udzielenia pomocy medycznej, strażnicy wzywają na miejsce pogotowie ratunkowe. Natomiast każdy bezdomny, który wyraża zgodę na pobyt w schronisku lub noclegowni, zostaje tam dowieziony przez patrole Straży Miejskiej.