Profilaktyka

1. Podstawy prawne podejmowanych działań profilaktycznych:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych,

- „Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, przyjęty Uchwałą Nr X/195/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2003 roku.

 

2. Adresaci działań profilaktycznych:

- dzieci i młodzież ucząca się w bydgoskich placówkach oświatowych,

- rodzice dzieci i młodzieży uczącej się w bydgoskich placówkach oświatowych,

- grono pedagogiczne pracujące w bydgoskich szkołach,

- bydgoscy seniorzy.

 

3. Tematyka zajęć profilaktycznych:

a) dla dzieci i młodzieży:

- bezpieczna droga do szkoły,

- odpowiedzialność prawna nieletnich,

- zachowywanie się w sytuacjach zagrożeń,

- bezpieczne ferie,

- bezpieczne wakacje,

- przemoc i agresja w szkole,

- obcy niebezpieczny,

- środki pirotechniczne, zagrożenia i prawo,

- zwierzęta nasi przyjaciele,

- zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania im,

- odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa komputerowe,

- cyberprzemoc,

- zagrożenia związane z uzależnieniami oraz aspekty prawne,

- czyste powietrze „Smog”,

- wychowanie stadionowe,

 

b) dla rodziców dzieci i młodzieży:

- zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania im,

- odpowiedzialność prawna nieletnich,

- czyste powietrze „Smog”,

- inna tematyka uzgodniona z dyrekcją szkoły,

 

c) dla grona pedagogicznego:

- zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania im,

- odpowiedzialność prawna nieletnich,

- czyste powietrze „Smog”,

- działalność prewencyjno – profilaktyczna Straży Miejskiej w Bydgoszczy,

- algorytmy i procedury postępowania wobec nieletnich we współpracy ze Strażą Miejską i Policją,

- inna tematyka uzgodniona z dyrekcją szkoły,

 

d) dla seniorów:

- czyste powietrze „Smog”,

- zagrożenia w domu i na ulicy oraz sposoby zapobiegania,

- obrona konieczna i stan wyższej konieczności,

- działalność prewencyjno-profilaktyczna Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

 

4. Forma i miejsce realizacji zajęć profilaktycznych:

- zajęcia profilaktyczne są realizowane w formie pogadanek, warsztatów, debat, wykładów, pokazów multimedialnych i konkursów,

- w trakcie zajęć przeprowadzone są scenki tematyczne i pokazy sprzętu,

- realizacja zajęć profilaktycznych odbywa się na terenie szkoły lub w innym uzgodnionym wcześniej miejscu.

 

5. Udział  strażników miejskich w „Szkolnych Grupach Konsultacyjnych”, „Zespołach Wsparcia” i spotkaniach z pedagogami szkolnymi:

strażnicy miejscy, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, uczestniczą w pracach szkolnej grupy konsultacyjnej lub szkolnych zespołach wsparcia oraz biorą udział wraz z pedagogami szkolnymi w spotkaniach zorganizowanych przez szkołę.

 

6. Wybrane działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Bydgoszczy:

- „Aktywnie w Trosce o III Wiek”  celem programu jest aktywizacja bydgoskich seniorów oraz przygotowanie i uczenie ich umiejętności adaptacji do szybszych zmian w stylu życia i pracy. Program ma również na celu wskazanie jak można uchronić się przed oszustwem, kradzieżą i innymi przestępstwami, na jakie mogą być narażone osoby starsze przebywające na ulicy, w parkach czy w domu. W czasie szkolenia strażnicy uczą również podstawowych technik samoobrony z wykorzystaniem prostych rzeczy, które osoby starsze noszą przy sobie np. parasolki, laski czy długopisy.

- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region – organizowana od 2011 roku, jest nowatorskim projektem realizowanym w naszym województwie z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych.

- Internet – możliwości i zagrożenia –program realizowany od wielu lat w placówkach oświatowych. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na problematykę zagrożeń wynikających z posługiwania się internetem i komputerem. Na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz odpowiedzialnością karną nieletnich za przestępstwa komputerowe.

- Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły – akcja organizowana jest w Miasteczku Ruchu Drogowego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Skierowana jest do uczniów z klas I – III szkół podstawowych z Bydgoszczy. W realizację przedsięwzięcia oprócz Straży Miejskiej i Policji włączają się również Leśny Park Kultury i Wypoczynku, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz – Miasto, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Państwowa Straż Pożarna w Bydgoszczy, Maltańska Służba Medyczna, Straż Graniczna w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

- Zielona Szkoła – Myślęcinek odbywa się w miesiącu czerwcu każdego roku na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Podstawowym celem jest nauczenie młodzieży właściwego zachowania w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie letnich wakacji. W spotkaniach biorą udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone sąprzez Straż Miejską, Policję, Maltańską Służbę Medyczną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Żandarmerię Wojskową oraz Państwową Straż Pożarną.

- Rajd rowerowy – organizowany w maju i czerwcu danego roku. Udział w nim biorą uczniowie z klas IV – VI szkół podstawowych z Bydgoszczy. W czasie trwania akcji zostają omówione najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze. Natomiast szkoły przeprowadzają przy naszej pomocy egzamin na kartę rowerową.

- „Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” – udział w akcji biorą uczniowie szkół podstawowych z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Program ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy oraz właściwego powiadamiania służb ratunkowych.

- Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz” – Organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, Strażą Miejską w Bydgoszczy, Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Celem całego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności w czasie wolnym. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach: plastyczna, fotograficzna, literacka, muzyczna i filmowa.

- Bezpieczne wakacje pod żaglami ze Strażą Miejską w Bydgoszczy – zajęcia, organizowane w czerwcu każdego roku, mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci nad wodą w czasie wakacji letnich. Prowadzone są wspólnie z Yacht Klub Polski w Bydgoszczy z wykorzystaniem obiektów i sprzętu należącego do Klubu.

- Festiwal zdrowego stylu życia – organizowany wspólnie z Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Program ma na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie.

- Głową dna nie przebijesz – akcja edukacyjno – profilaktyczna organizowana w sali Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w czerwcu każdego roku wspólnie z Biurem ds. Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziałem Kryzysowym Urzędu Miasta Bydgoszczy. Akcja ma na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami niefortunnych skoków do wody.

- „Przemarsz Kapeluszowy” i „Juwenalia Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Organizatorami obu imprez są m.in. Bydgoska Rada Seniorów, „Stowarzyszenie z Potrzeby Serca”, Urząd Miasta Bydgoszczy, bydgoskie Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Straż Miejska. Przemarsz połączony z juwenaliami mają na celu aktywowanie ludzi starszych i czerpanie radości z życia codziennego.