Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”

Rada Miasta Bydgoszczy corocznie uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten wskazuje Straż Miejską jako podmiot realizujący zadanie polegające na podejmowaniu interwencji związanych z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo zgodnie z art. 18 ust. 8 przywołanej wyżej ustawy organ gminy ma możliwość upoważnienia straży gminnej do wykonywania kontroli zgodności prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży alkoholu z warunkami określonym w zezwoleniu. Jest to niezmiernie istotne dla udokumentowania nieprawidłowości uzasadniających ewentualne cofnięcie wydanego zezwolenia.

Stan faktyczny oceniany na podstawie zgłoszeń mieszkańców płynących na numer alarmowy 986, dane uzyskane w trakcie służby patrolowej, zapisy zdarzeń z monitoringu miejskiego, opinia lokalnego środowiska, a także wiele doniesień medialnych, wskazuje na potrzebę podjęcia intensywniejszych działań patrolowych w różnych obszarach miasta szczególnie w okresie wiosny i lata. Okres ten to jednocześnie szczyt aktywności organizatorów imprez masowych, absorbujących siły i środki, których często brak do realizacji zadań, wskazanych w celach programu.

Obserwowane przez nas negatywne zjawiska związane z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczą w szczególności spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

 

Cele programu:

-  zminimalizowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe wewnątrz oraz wokół placówek handlowych i gastronomicznych, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,

-  zminimalizowanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim przez osoby prowadzące działalność handlową lub gastronomiczną, a także sprzedaży bez zezwolenia,

-  wyeliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach zabronionych,

-  pomoc osobom nietrzeźwym w przypadkach, gdy znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu oraz życiu lub zdrowiu innych osób lub też swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym.

 

Zadania:

-  reakcja na zgłoszenia mieszkańców w zakresie zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe,

-  kontrole miejsc publicznych, w których powtarzają się przypadki spożywania alkoholu w sposób niezgodny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-  kontrole placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, a także informowanie o zasadach sprzedaży w zgodzie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-  doprowadzania osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych.

 

Formy realizacji:

-  działania realizowane są przez patrole Straży Miejskiej w Bydgoszczy w miejscach występowania zdarzeń zgodnych z celami programu,

-  dyslokacja patroli uzależniona jest również od aspektu czasowego występowania wyżej wymienionych nieprawidłowości z naciskiem na godziny późno popołudniowe, wieczorne i nocne.