W jakich godzinach można zgłaszać interwencje do Straży Miejskiej? Jakiego typu interwencje podejmuje Straż Miejska?

Bydgoscy strażnicy miejscy pełnią służbę na ulicach naszego miasta przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zatem Dyżurny Straży Miejskiej w Bydgoszczy przyjmuje zgłoszenia niezależnie od pory dnia. Należy je kierować pod bezpłatny numer alarmowy 986 lub przez aplikację Dbamy o Bydgoszcz.

 

Straż Miejska w Bydgoszczy podejmuje interwencje przede wszystkim wobec sprawców wykroczeń. Do najczęściej podejmowanych działań należą interwencje wobec osób: spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych, zanieczyszczających miejsca publiczne, popełniających wykroczenia komunikacyjne, spalających odpady w paleniskach domowych, a także wobec osób zakłócających ład i porządek publiczny. Priorytetowo są traktowane zgłoszenia, z których wynika, że jest zagrożone zdrowie lub życie ludzkie. Wobec sprawców powyższych wykroczeń municypalni mogą zastosować pouczenie, a w większości przypadków mogą również ukarać grzywną w drodze mandatu karnego lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 

Istnieje też katalog czynów zabronionych, gdzie strażnik miejski nie ma ani prawa ukarania sprawcy mandatem ani skierowania przeciwko niemu wniosku do Sądu. Są to „paragrafy” zastrzeżone dla Policji (np. kradzieże, dewastacje, itp.). Jednak w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia Straż Miejska w Bydgoszczy również podejmuje interwencje. Naszą rolą jest wtedy ujęcie sprawcy czynu zabronionego i przekazanie go Policji, która prowadzi dalsze czynności służbowe w sprawie. Ponadto na miejscu zdarzenia strażnicy miejscy są w stanie udzielić ewentualnej osobie poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas takiej interwencji municypalni mają za zadanie również ustalenie świadków zdarzenia, jak i zabezpieczenie miejsca przestępstwa.