W jakich przypadkach Straż Miejska może wykonywać kontrolę ruchu drogowego i zatrzymywać samochody?

W myśl art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, strażnicy miejscy są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

 

Art.  129b.  [Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego]

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

   1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;

   2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

      a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

      b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

      c) ruchu pieszych,

      d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110),

      e) nacisku osi.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

   1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;

   2) sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o:

      a) pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów,

      b) kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;

   3) (uchylony);

   4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

   5) wydawania poleceń:

      a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,

      b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;

   6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;

   7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;

   8) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;

   9) sprawdzenia nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

   10) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących do określania nacisku osi pojazdu;

   11) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi.

3a. W celu dokonania sprawdzenia nacisku osi pojazdu strażnicy gminni (miejscy), mający prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym pojazdem.

4. (uchylony).